WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy skopiować, wypełnić i odesłać drogą elektroniczną lub tradycyjnie na adres tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat: EVITA

adres do zwrotu: Jedności 3, 41-208 Sosnowiec

e-mail kontaktowy:  sklep@smakorientu.com

tel: 507197484

 

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/ o świadczenie następującej usługi(*)

 

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 

– Adres konsumenta(-ów)

 

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data:

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić.